Danh sách trúng thưởng

Chuyển tiền đến bạn vô hạn Lì Xì

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 5 (từ 25/01/2018)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Mô tả giải thưởng Mã con giáp Tên con giáp
12018-03-22841214545XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG7NGỌ
2841214545XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
32018-03-21841288406XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
4841222365XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
52018-03-20841288406XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
6841288406XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
72018-03-19841224433XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
8841288029XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
92018-03-18841224433XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
10841224433XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
112018-03-17841269646XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG6TỴ
12841269646XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
132018-03-16841222352XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
1484901756XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
152018-03-15841282485XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
16841282485XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
172018-03-1484931737XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG4MÃO
18841288383XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
192018-03-13841223265XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG10DẬU
20841223265XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC8MÙI
212018-03-12841262010XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG4MÃO
22841282403XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
232018-03-11841282403XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG4MÃO
24841282403XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC5THÌN
252018-03-10841268774XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
26841222352XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
272018-03-09841268774XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
2884938814XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
292018-03-08841262010XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
30841282403XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC5THÌN
312018-03-0784898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
32841222352XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC5THÌN
332018-03-06841268774XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
3484934815XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC5THÌN
352018-03-0584898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
3684938814XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
372018-03-04841262010XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
3884934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
392018-03-03841262010XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
4084934693XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC6TỴ
412018-03-02841219420XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
4284934693XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC6TỴ
432018-03-0184898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
4484934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
452018-02-2884936867XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
46841223300XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
472018-02-2784936867XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
48841223300XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC5THÌN
492018-02-26841262010XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
50841282403XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
512018-02-25841219420XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
5284936196XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC7NGỌ
532018-02-24841219420XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
5484936196XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC7NGỌ
552018-02-23841219420XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
5684936196XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC10DẬU
572018-02-22841262010XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
5884938814XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
592018-02-21841228234XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
6084904587XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
612018-02-20841228234XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
6284936196XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC8MÙI
632018-02-19841282403XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
64841262010XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
652018-02-18841228234XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
66841262010XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC6TỴ
672018-02-17841282403XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
6884932636XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
692018-02-1684898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
7084904587XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
712018-02-1584898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
7284934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
732018-02-14841219420XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
7484934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
752018-02-13841219420XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
7684934693XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC6TỴ
772018-02-1284898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
78841223720XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
792018-02-1184898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
8084934689XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC7NGỌ
812018-02-1084898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
8284934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
832018-02-0984898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
8484936052XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
852018-02-08841282403XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
8684904587XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
872018-02-0784898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
8884938814XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
892018-02-0684898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
9084904587XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
912018-02-0584898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
9284934689XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC7NGỌ
932018-02-0484898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
9484936052XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
952018-02-0384898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
9684934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
972018-02-0284898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
9884934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
992018-02-0184898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
10084934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
1012018-01-3184898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
10284904587XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
1032018-01-3084898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
10484934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO
1052018-01-2984898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
10684936052XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
1072018-01-2884898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
10884904587XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC3DẦN
1092018-01-2784898600XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG12HỢI
11084936052XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC1
1112018-01-2684904603XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG9THÂN
11284938814XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC2SỬU
1132018-01-2584904603XXXGiải nhấtCON GIÁP VÀNG2SỬU
11484934692XXXGiải khuyến khíchCON GIÁP BẠC4MÃO

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 4 (22/10/2017-24/01/2018)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Thời gian giữ Lì Xì(giải nhất)/Số bình chọn(giải khuyến khích)
12018-01-2484898600XXXGiải nhất23923
284898600XXXGiải khuyến khích61
32018-01-2384898600XXXGiải nhất25971
484898600XXXGiải khuyến khích62
52018-01-22841227340XXXGiải nhất5381
6841223720XXXGiải khuyến khích68
72018-01-2184904603XXXGiải nhất39978
8841283218XXXGiải khuyến khích24
92018-01-2084904603XXXGiải nhất29413
1084936929XXXGiải khuyến khích9
112018-01-1984904603XXXGiải nhất31789
1284904603XXXGiải khuyến khích29
132018-01-1884904603XXXGiải nhất39888
1484898985XXXGiải khuyến khích71
152018-01-1784904603XXXGiải nhất43491
1684931737XXXGiải khuyến khích40
172018-01-1684904587XXXGiải nhất31951
1884905191XXXGiải khuyến khích83
192018-01-1584904602XXXGiải nhất23526
20841223720XXXGiải khuyến khích66
212018-01-1484904591XXXGiải nhất26289
22841204773XXXGiải khuyến khích70
232018-01-1384904600XXXGiải nhất18586
2484898600XXXGiải khuyến khích33
252018-01-1284904603XXXGiải nhất29970
26841215892XXXGiải khuyến khích85
272018-01-1184904602XXXGiải nhất23469
28841212468XXXGiải khuyến khích38
292018-01-1084904597XXXGiải nhất23469
3084904597XXXGiải khuyến khích78
312018-01-0984904587XXXGiải nhất24415
32841223720XXXGiải khuyến khích76
332018-01-0884904599XXXGiải nhất18369
3484934640XXXGiải khuyến khích64
352018-01-0784934640XXXGiải nhất20541
3684898984XXXGiải khuyến khích58
372018-01-0684904604XXXGiải nhất22859
3884904594XXXGiải khuyến khích81
392018-01-0584934639XXXGiải nhất23497
4084934639XXXGiải khuyến khích89
412018-01-0484904597XXXGiải nhất23467
42841223720XXXGiải khuyến khích90
432018-01-0384934641XXXGiải nhất23470
4484908726XXXGiải khuyến khích59
452018-01-0284934639XXXGiải nhất23469
4684934639XXXGiải khuyến khích60
472018-01-0184898600XXXGiải nhất23702
4884898600XXXGiải khuyến khích53
492017-12-3184903244XXXGiải nhất21759
5084904611XXXGiải khuyến khích28
512017-12-3084938814XXXGiải nhất21220
5284898985XXXGiải khuyến khích74
532017-12-2984904602XXXGiải nhất21509
54841284321XXXGiải khuyến khích37
552017-12-2884934692XXXGiải nhất19500
5684931737XXXGiải khuyến khích44
572017-12-2784936052XXXGiải nhất23478
5884931737XXXGiải khuyến khích77
592017-12-2684904584XXXGiải nhất23462
6084898600XXXGiải khuyến khích26
612017-12-2584898600XXXGiải nhất22142
6284898600XXXGiải khuyến khích18
632017-12-2484898600XXXGiải nhất33944
6484898600XXXGiải khuyến khích62
652017-12-2384898600XXXGiải nhất26930
6684898985XXXGiải khuyến khích51
672017-12-2284898600XXXGiải nhất22901
6884898985XXXGiải khuyến khích74
692017-12-2184898600XXXGiải nhất23880
7084931111XXXGiải khuyến khích81
712017-12-2084898600XXXGiải nhất21949
72841223720XXXGiải khuyến khích98
732017-12-1984898600XXXGiải nhất26230
7484898985XXXGiải khuyến khích71
752017-12-1884898600XXXGiải nhất26991
7684901550XXXGiải khuyến khích87
772017-12-1784898600XXXGiải nhất31391
7884898600XXXGiải khuyến khích1
792017-12-1684898600XXXGiải nhất33496
8084898600XXXGiải khuyến khích14
812017-12-1584898600XXXGiải nhất25499
8284898600XXXGiải khuyến khích3
832017-12-1484898600XXXGiải nhất25759
8484908983XXXGiải khuyến khích67
852017-12-1384898600XXXGiải nhất35960
8684898600XXXGiải khuyến khích1
872017-12-1284898600XXXGiải nhất33998
8884898600XXXGiải khuyến khích4
892017-12-1184898600XXXGiải nhất31492
9084898600XXXGiải khuyến khích14
912017-12-1084898600XXXGiải nhất33195
9284898600XXXGiải khuyến khích1
932017-12-0984898600XXXGiải nhất30470
9484898908XXXGiải khuyến khích93
952017-12-0884898600XXXGiải nhất23590
9684934029XXXGiải khuyến khích37
972017-12-0784898600XXXGiải nhất28713
98841214101XXXGiải khuyến khích89
992017-12-0684898600XXXGiải nhất24530
10084931685XXXGiải khuyến khích10
1012017-12-0584898600XXXGiải nhất24865
10284907083XXXGiải khuyến khích55
1032017-12-0484898600XXXGiải nhất26521
10484898600XXXGiải khuyến khích2
1052017-12-0384898600XXXGiải nhất26689
10684898600XXXGiải khuyến khích61
1072017-12-02841223521XXXGiải nhất24265
10884898600XXXGiải khuyến khích62
1092017-12-0184898600XXXGiải nhất24067
110841223720XXXGiải khuyến khích33
1112017-11-3084898600XXXGiải nhất32534
11284898600XXXGiải khuyến khích2
1132017-11-2984898600XXXGiải nhất20867
11484933538XXXGiải khuyến khích85
1152017-11-2884898600XXXGiải nhất28339
11684898600XXXGiải khuyến khích32
1172017-11-2784898600XXXGiải nhất23429
118841288686XXXGiải khuyến khích35
1192017-11-2684898600XXXGiải nhất28305
12084898600XXXGiải khuyến khích62
1212017-11-2584898600XXXGiải nhất26704
122841218857XXXGiải khuyến khích59
1232017-11-2484898600XXXGiải nhất26821
12484898600XXXGiải khuyến khích62
1252017-11-2384898600XXXGiải nhất26245
126841223720XXXGiải khuyến khích97
1272017-11-2284898600XXXGiải nhất25095
128841219021XXXGiải khuyến khích29
1292017-11-2184898600XXXGiải nhất26398
13084934358XXXGiải khuyến khích31
1312017-11-2084898600XXXGiải nhất24189
13284937924XXXGiải khuyến khích5
1332017-11-1984898600XXXGiải nhất26762
13484898600XXXGiải khuyến khích62
1352017-11-1884939194XXXGiải nhất26226
13684939194XXXGiải khuyến khích2
1372017-11-1784939194XXXGiải nhất31568
13884939194XXXGiải khuyến khích53
1392017-11-1684939194XXXGiải nhất28948
14084939194XXXGiải khuyến khích4
1412017-11-1584936006XXXGiải nhất3607
142841226864XXXGiải khuyến khích37
1432017-11-1484939194XXXGiải nhất14025
144841205929XXXGiải khuyến khích80
1452017-11-1384939194XXXGiải nhất26189
14684939194XXXGiải khuyến khích32
1472017-11-12841223720XXXGiải nhất6228
148841269777XXXGiải khuyến khích100
1492017-11-1184898600XXXGiải nhất29859
150841223720XXXGiải khuyến khích54
1512017-11-10841223720XXXGiải nhất24672
15284898600XXXGiải khuyến khích23
1532017-11-0984898600XXXGiải nhất23909
15484898600XXXGiải khuyến khích53
1552017-11-0884898600XXXGiải nhất26050
156841223720XXXGiải khuyến khích16
1572017-11-07841223720XXXGiải nhất21544
15884935085XXXGiải khuyến khích83
1592017-11-06841223720XXXGiải nhất7389
160841223720XXXGiải khuyến khích28
1612017-11-0584898600XXXGiải nhất17057
162841205283XXXGiải khuyến khích94
1632017-11-0484898600XXXGiải nhất25151
16484898600XXXGiải khuyến khích38
1652017-11-0384901756XXXGiải nhất4429
166841264278XXXGiải khuyến khích66
1672017-11-02841223720XXXGiải nhất10030
168841223720XXXGiải khuyến khích38
1692017-11-01841223720XXXGiải nhất21509
17084908209XXXGiải khuyến khích57
1712017-10-3184898600XXXGiải nhất29028
17284904276XXXGiải khuyến khích71
1732017-10-3084898600XXXGiải nhất27801
17484898600XXXGiải khuyến khích61
1752017-10-2984898600XXXGiải nhất28361
17684898600XXXGiải khuyến khích60
1772017-10-2884898600XXXGiải nhất26633
17884898600XXXGiải khuyến khích60
1792017-10-2784898600XXXGiải nhất29500
18084898600XXXGiải khuyến khích22
1812017-10-2684898600XXXGiải nhất25610
18284898600XXXGiải khuyến khích58
1832017-10-2584898600XXXGiải nhất26553
184841282386XXXGiải khuyến khích58
1852017-10-2484898600XXXGiải nhất34281
18684905010XXXGiải khuyến khích23
1872017-10-23841223720XXXGiải nhất7247
188841223720XXXGiải khuyến khích14
1892017-10-22841223720XXXGiải nhất35229
190841223720XXXGiải khuyến khích13