Danh sách trúng thưởng

Chuyển tiền đến bạn vô hạn Lì Xì

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 4 (22/10/2017-20/01/2018)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Thời gian giữ Lì Xì(giải nhất)/Số bình chọn(giải khuyến khích)
12018-01-1984904603XXXGiải nhất31789
284904603XXXGiải khuyến khích29
32018-01-1884904603XXXGiải nhất39888
484898985XXXGiải khuyến khích71
52018-01-1784904603XXXGiải nhất43491
684931737XXXGiải khuyến khích40
72018-01-1684904587XXXGiải nhất31951
884905191XXXGiải khuyến khích83
92018-01-1584904602XXXGiải nhất23526
10841223720XXXGiải khuyến khích66
112018-01-1484904591XXXGiải nhất26289
12841204773XXXGiải khuyến khích70
132018-01-1384904600XXXGiải nhất18586
1484898600XXXGiải khuyến khích33
152018-01-1284904603XXXGiải nhất29970
16841215892XXXGiải khuyến khích85
172018-01-1184904602XXXGiải nhất23469
18841212468XXXGiải khuyến khích38
192018-01-1084904597XXXGiải nhất23469
2084904597XXXGiải khuyến khích78
212018-01-0984904587XXXGiải nhất24415
22841223720XXXGiải khuyến khích76
232018-01-0884904599XXXGiải nhất18369
2484934640XXXGiải khuyến khích64
252018-01-0784934640XXXGiải nhất20541
2684898984XXXGiải khuyến khích58
272018-01-0684904604XXXGiải nhất22859
2884904594XXXGiải khuyến khích81
292018-01-0584934639XXXGiải nhất23497
3084934639XXXGiải khuyến khích89
312018-01-0484904597XXXGiải nhất23467
32841223720XXXGiải khuyến khích90
332018-01-0384934641XXXGiải nhất23470
3484908726XXXGiải khuyến khích59
352018-01-0284934639XXXGiải nhất23469
3684934639XXXGiải khuyến khích60
372018-01-0184898600XXXGiải nhất23702
3884898600XXXGiải khuyến khích53
392017-12-3184903244XXXGiải nhất21759
4084904611XXXGiải khuyến khích28
412017-12-3084938814XXXGiải nhất21220
4284898985XXXGiải khuyến khích74
432017-12-2984904602XXXGiải nhất21509
44841284321XXXGiải khuyến khích37
452017-12-2884934692XXXGiải nhất19500
4684931737XXXGiải khuyến khích44
472017-12-2784936052XXXGiải nhất23478
4884931737XXXGiải khuyến khích77
492017-12-2684904584XXXGiải nhất23462
5084898600XXXGiải khuyến khích26
512017-12-2584898600XXXGiải nhất22142
5284898600XXXGiải khuyến khích18
532017-12-2484898600XXXGiải nhất33944
5484898600XXXGiải khuyến khích62
552017-12-2384898600XXXGiải nhất26930
5684898985XXXGiải khuyến khích51
572017-12-2284898600XXXGiải nhất22901
5884898985XXXGiải khuyến khích74
592017-12-2184898600XXXGiải nhất23880
6084931111XXXGiải khuyến khích81
612017-12-2084898600XXXGiải nhất21949
62841223720XXXGiải khuyến khích98
632017-12-1984898600XXXGiải nhất26230
6484898985XXXGiải khuyến khích71
652017-12-1884898600XXXGiải nhất26991
6684901550XXXGiải khuyến khích87
672017-12-1784898600XXXGiải nhất31391
6884898600XXXGiải khuyến khích1
692017-12-1684898600XXXGiải nhất33496
7084898600XXXGiải khuyến khích14
712017-12-1584898600XXXGiải nhất25499
7284898600XXXGiải khuyến khích3
732017-12-1484898600XXXGiải nhất25759
7484908983XXXGiải khuyến khích67
752017-12-1384898600XXXGiải nhất35960
7684898600XXXGiải khuyến khích1
772017-12-1284898600XXXGiải nhất33998
7884898600XXXGiải khuyến khích4
792017-12-1184898600XXXGiải nhất31492
8084898600XXXGiải khuyến khích14
812017-12-1084898600XXXGiải nhất33195
8284898600XXXGiải khuyến khích1
832017-12-0984898600XXXGiải nhất30470
8484898908XXXGiải khuyến khích93
852017-12-0884898600XXXGiải nhất23590
8684934029XXXGiải khuyến khích37
872017-12-0784898600XXXGiải nhất28713
88841214101XXXGiải khuyến khích89
892017-12-0684898600XXXGiải nhất24530
9084931685XXXGiải khuyến khích10
912017-12-0584898600XXXGiải nhất24865
9284907083XXXGiải khuyến khích55
932017-12-0484898600XXXGiải nhất26521
9484898600XXXGiải khuyến khích2
952017-12-0384898600XXXGiải nhất26689
9684898600XXXGiải khuyến khích61
972017-12-02841223521XXXGiải nhất24265
9884898600XXXGiải khuyến khích62
992017-12-0184898600XXXGiải nhất24067
100841223720XXXGiải khuyến khích33
1012017-11-3084898600XXXGiải nhất32534
10284898600XXXGiải khuyến khích2
1032017-11-2984898600XXXGiải nhất20867
10484933538XXXGiải khuyến khích85
1052017-11-2884898600XXXGiải nhất28339
10684898600XXXGiải khuyến khích32
1072017-11-2784898600XXXGiải nhất23429
108841288686XXXGiải khuyến khích35
1092017-11-2684898600XXXGiải nhất28305
11084898600XXXGiải khuyến khích62
1112017-11-2584898600XXXGiải nhất26704
112841218857XXXGiải khuyến khích59
1132017-11-2484898600XXXGiải nhất26821
11484898600XXXGiải khuyến khích62
1152017-11-2384898600XXXGiải nhất26245
116841223720XXXGiải khuyến khích97
1172017-11-2284898600XXXGiải nhất25095
118841219021XXXGiải khuyến khích29
1192017-11-2184898600XXXGiải nhất26398
12084934358XXXGiải khuyến khích31
1212017-11-2084898600XXXGiải nhất24189
12284937924XXXGiải khuyến khích5
1232017-11-1984898600XXXGiải nhất26762
12484898600XXXGiải khuyến khích62
1252017-11-1884939194XXXGiải nhất26226
12684939194XXXGiải khuyến khích2
1272017-11-1784939194XXXGiải nhất31568
12884939194XXXGiải khuyến khích53
1292017-11-1684939194XXXGiải nhất28948
13084939194XXXGiải khuyến khích4
1312017-11-1584936006XXXGiải nhất3607
132841226864XXXGiải khuyến khích37
1332017-11-1484939194XXXGiải nhất14025
134841205929XXXGiải khuyến khích80
1352017-11-1384939194XXXGiải nhất26189
13684939194XXXGiải khuyến khích32
1372017-11-12841223720XXXGiải nhất6228
138841269777XXXGiải khuyến khích100
1392017-11-1184898600XXXGiải nhất29859
140841223720XXXGiải khuyến khích54
1412017-11-10841223720XXXGiải nhất24672
14284898600XXXGiải khuyến khích23
1432017-11-0984898600XXXGiải nhất23909
14484898600XXXGiải khuyến khích53
1452017-11-0884898600XXXGiải nhất26050
146841223720XXXGiải khuyến khích16
1472017-11-07841223720XXXGiải nhất21544
14884935085XXXGiải khuyến khích83
1492017-11-06841223720XXXGiải nhất7389
150841223720XXXGiải khuyến khích28
1512017-11-0584898600XXXGiải nhất17057
152841205283XXXGiải khuyến khích94
1532017-11-0484898600XXXGiải nhất25151
15484898600XXXGiải khuyến khích38
1552017-11-0384901756XXXGiải nhất4429
156841264278XXXGiải khuyến khích66
1572017-11-02841223720XXXGiải nhất10030
158841223720XXXGiải khuyến khích38
1592017-11-01841223720XXXGiải nhất21509
16084908209XXXGiải khuyến khích57
1612017-10-3184898600XXXGiải nhất29028
16284904276XXXGiải khuyến khích71
1632017-10-3084898600XXXGiải nhất27801
16484898600XXXGiải khuyến khích61
1652017-10-2984898600XXXGiải nhất28361
16684898600XXXGiải khuyến khích60
1672017-10-2884898600XXXGiải nhất26633
16884898600XXXGiải khuyến khích60
1692017-10-2784898600XXXGiải nhất29500
17084898600XXXGiải khuyến khích22
1712017-10-2684898600XXXGiải nhất25610
17284898600XXXGiải khuyến khích58
1732017-10-2584898600XXXGiải nhất26553
174841282386XXXGiải khuyến khích58
1752017-10-2484898600XXXGiải nhất34281
17684905010XXXGiải khuyến khích23
1772017-10-23841223720XXXGiải nhất7247
178841223720XXXGiải khuyến khích14
1792017-10-22841223720XXXGiải nhất35229
180841223720XXXGiải khuyến khích13

Danh sách trúng thưởng game Lì Xì giai đoạn 3 (24/07/2017-21/10/2017)

STT Ngày trúng thưởng Thuê bao trúng thưởng Giải thưởng Thời gian giữ Lì Xì(giải nhất)/Số bình chọn(giải khuyến khích)
12017-10-21841223720XXXGiải nhất38637
2841223720XXXGiải khuyến khích68
32017-10-20841223720XXXGiải nhất20405
4841223720XXXGiải khuyến khích66
52017-10-19841223720XXXGiải nhất18328
6841282386XXXGiải khuyến khích1
72017-10-18841203166XXXGiải nhất18329
8841223720XXXGiải khuyến khích1
92017-10-17841223720XXXGiải nhất17809
10841269023XXXGiải khuyến khích1
112017-10-16841203166XXXGiải nhất17478
12841269023XXXGiải khuyến khích1
132017-10-15841203166XXXGiải nhất43355
14841203166XXXGiải khuyến khích1
152017-10-14841203166XXXGiải nhất20463
16841203166XXXGiải khuyến khích1
172017-10-13841203166XXXGiải nhất34817
18841203166XXXGiải khuyến khích1
192017-10-12841203166XXXGiải nhất12908
20841269023XXXGiải khuyến khích1
212017-10-11841203166XXXGiải nhất25712
22841282386XXXGiải khuyến khích1
232017-10-10841223720XXXGiải nhất16616
24841269023XXXGiải khuyến khích1
252017-10-09841203166XXXGiải nhất19108
26841282386XXXGiải khuyến khích1
272017-10-08841223720XXXGiải nhất13322
28841282386XXXGiải khuyến khích1
292017-10-07841203166XXXGiải nhất23354
30841203166XXXGiải khuyến khích1
312017-10-06841203166XXXGiải nhất22961
32841203166XXXGiải khuyến khích1
332017-10-05841203166XXXGiải nhất13776
34841223720XXXGiải khuyến khích1
352017-10-04841203166XXXGiải nhất32992
36841223720XXXGiải khuyến khích1
372017-10-03841223720XXXGiải nhất16753
38841223720XXXGiải khuyến khích1
392017-10-02841203166XXXGiải nhất18724
40841203166XXXGiải khuyến khích1
412017-10-01841203166XXXGiải nhất7863
42841203166XXXGiải khuyến khích1
432017-09-30841203166XXXGiải nhất20385
44841203166XXXGiải khuyến khích1
452017-09-29841203166XXXGiải nhất23796
46841203166XXXGiải khuyến khích1
472017-09-28841203166XXXGiải nhất29738
48841223720XXXGiải khuyến khích1
492017-09-27841203166XXXGiải nhất18502
50841215901XXXGiải khuyến khích1
512017-09-26841203166XXXGiải nhất18731
52841223720XXXGiải khuyến khích1
532017-09-25841223720XXXGiải nhất19493
54841223720XXXGiải khuyến khích1
552017-09-24841289505XXXGiải nhất8278
56841203166XXXGiải khuyến khích1
572017-09-23841203166XXXGiải nhất8770
5884935373XXXGiải khuyến khích12
592017-09-22841203166XXXGiải nhất22225
60841223720XXXGiải khuyến khích1
612017-09-2184898600XXXGiải nhất24734
62841223720XXXGiải khuyến khích1
632017-09-20841223720XXXGiải nhất18121
64841223720XXXGiải khuyến khích1
652017-09-19841203166XXXGiải nhất17017
66841223720XXXGiải khuyến khích1
672017-09-18841223720XXXGiải nhất18803
68841223720XXXGiải khuyến khích2
692017-09-17841203166XXXGiải nhất42921
70841203166XXXGiải khuyến khích1
712017-09-16841203166XXXGiải nhất27908
72841203166XXXGiải khuyến khích1
732017-09-15841203166XXXGiải nhất22349
74841223720XXXGiải khuyến khích1
752017-09-14841203166XXXGiải nhất30323
76841223720XXXGiải khuyến khích1
772017-09-13841223720XXXGiải nhất14755
78841223720XXXGiải khuyến khích94
792017-09-12841223720XXXGiải nhất18328
80841223720XXXGiải khuyến khích92
812017-09-11841203166XXXGiải nhất18331
82841203166XXXGiải khuyến khích1
832017-09-10841269357XXXGiải nhất5044
84841225276XXXGiải khuyến khích88
852017-09-09841203166XXXGiải nhất21477
86841203166XXXGiải khuyến khích1
872017-09-08841203166XXXGiải nhất23239
88841203166XXXGiải khuyến khích1
892017-09-07841203166XXXGiải nhất15918
90841223720XXXGiải khuyến khích1
912017-09-06841223720XXXGiải nhất14271
92841223720XXXGiải khuyến khích80
932017-09-05841203166XXXGiải nhất19419
94841203166XXXGiải khuyến khích1
952017-09-04841223720XXXGiải nhất31371
96841223720XXXGiải khuyến khích78
972017-09-03841223720XXXGiải nhất24632
98841223720XXXGiải khuyến khích76
992017-09-02841203166XXXGiải nhất38724
100841203166XXXGiải khuyến khích1
1012017-09-01841203166XXXGiải nhất22804
102841203166XXXGiải khuyến khích1
1032017-08-31841203166XXXGiải nhất28262
104841223720XXXGiải khuyến khích1
1052017-08-30841223720XXXGiải nhất9956
106841223720XXXGiải khuyến khích64
1072017-08-29841203166XXXGiải nhất12308
10884936003XXXGiải khuyến khích1
1092017-08-28841223720XXXGiải nhất11982
110841203166XXXGiải khuyến khích1
1112017-08-27841289132XXXGiải nhất4746
112841202959XXXGiải khuyến khích64
1132017-08-26841223720XXXGiải nhất22094
11484904976XXXGiải khuyến khích89
1152017-08-2584898600XXXGiải nhất35905
11684898600XXXGiải khuyến khích89
1172017-08-24841223720XXXGiải nhất15337
118841223720XXXGiải khuyến khích60
1192017-08-23841223720XXXGiải nhất16146
12084901756XXXGiải khuyến khích58
1212017-08-2284904976XXXGiải nhất27746
12284901756XXXGiải khuyến khích89
1232017-08-2184904976XXXGiải nhất32802
12484904976XXXGiải khuyến khích89
1252017-08-2084904976XXXGiải nhất37966
12684904976XXXGiải khuyến khích89
1272017-08-1984904976XXXGiải nhất37873
12884904976XXXGiải khuyến khích89
1292017-08-1884904976XXXGiải nhất37789
13084904976XXXGiải khuyến khích89
1312017-08-1784904976XXXGiải nhất36537
13284904976XXXGiải khuyến khích89
1332017-08-1684904976XXXGiải nhất37884
13484904976XXXGiải khuyến khích89
1352017-08-1584904976XXXGiải nhất35357
13684904976XXXGiải khuyến khích89
1372017-08-1484904976XXXGiải nhất33597
13884904976XXXGiải khuyến khích89
1392017-08-1384904976XXXGiải nhất30162
14084904976XXXGiải khuyến khích89
1412017-08-1284904976XXXGiải nhất36095
14284904976XXXGiải khuyến khích89
1432017-08-11841203166XXXGiải nhất12695
144841283346XXXGiải khuyến khích1
1452017-08-10841203166XXXGiải nhất32082
14684901756XXXGiải khuyến khích1
1472017-08-09841203166XXXGiải nhất39607
14884901756XXXGiải khuyến khích1
1492017-08-08841203166XXXGiải nhất29907
15084901756XXXGiải khuyến khích1
1512017-08-0784898600XXXGiải nhất18508
15284898600XXXGiải khuyến khích89
1532017-08-0684904976XXXGiải nhất34333
15484904976XXXGiải khuyến khích89
1552017-08-0584901756XXXGiải nhất11504
156841203166XXXGiải khuyến khích1
1572017-08-04841203166XXXGiải nhất19460
15884936003XXXGiải khuyến khích1
1592017-08-0384938628XXXGiải nhất12191
16084901756XXXGiải khuyến khích1
1612017-08-02841203166XXXGiải nhất22984
16284936003XXXGiải khuyến khích1
1632017-08-0184938628XXXGiải nhất11842
164841203166XXXGiải khuyến khích1
1652017-07-3184936003XXXGiải nhất16345
166841203166XXXGiải khuyến khích1
1672017-07-30841203166XXXGiải nhất23061
168841203166XXXGiải khuyến khích1
1692017-07-29841203166XXXGiải nhất32629
17084905013XXXGiải khuyến khích1
1712017-07-28841203166XXXGiải nhất19029
172841203166XXXGiải khuyến khích1
1732017-07-27841203166XXXGiải nhất17182
17484938705XXXGiải khuyến khích12
1752017-07-26841203166XXXGiải nhất13502
17684904226XXXGiải khuyến khích1
1772017-07-2584937888XXXGiải nhất9538
178841205895XXXGiải khuyến khích12
1792017-07-2484936003XXXGiải nhất3583
18084901756XXXGiải khuyến khích12